Allround advocatenkantoor

Advocatenkantoor Bonte biedt ondersteuning aan particulieren, bedrijven en overheden die geconfronteerd worden met juridische vragen. Wij verlenen advies, bieden juridische ondersteuning van uw dossier, voeren onderhandelingen en verlenen bijstand in procedures, zowel voor de rechtbank als ten overstaan van overheden (vergunningsdossiers).

Samen met u wordt onderzocht welk traject het beste kan worden doorlopen om tot een oplossing te komen. In de mate dat wij zelf over alle vereiste kennis beschikken om passende bijstand te verlenen, zullen wij uw zaak aannemen. Als dat niet het geval is wordt u doorverwezen naar een specialist in de materie.

Advocatenkantoor Bonte focust zelf op vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, milieu en natuur, agrarisch recht, bouwrecht, woninghuur en verkeersrecht.

ruimtelijke ordening

Weinig takken van het recht zijn maatschappelijk zo relevant als ruimtelijke ordening: wat gebouwd wordt, bepaalt onze leefomgeving. De betrokkenheid van de omgeving is groot. Tussen droom en daad staan vaak wetten in de weg en praktische bezwaren.

Het kantoor biedt overheden, particulieren en ondernemingen ondersteuning bij stedenbouwkundige aangelegenheden. U kunt bij ons terecht voor problemen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, vergunningsplichtige functie-wijziging, zonevreemdheid, bestemmingsproblematiek, stedenbouwkundige misdrijven en herstelvorderingen.

agrarisch recht

De landbouwsector is sterk onderhevig aan een zeer diverse wetgeving (productierechten, mestwetgeving, voedselveiligheid, kwaliteitsnormen, dierenwelzijn edm.) Vaak is zeer specifieke wetgeving van toepassing bvb. landpacht.

Advocatenkantoor Bonte kent de praktijk in de sector van binnenuit, wat toelaat om landbouwondernemingen passend advies en bijstand te verstrekken in de juridische aangelegenheden die de bedrijfsvoering raken.

woninghuur

Het verhuren van onroerend goed is veel meer dan vroeger onderhevig aan wettelijke vereisten. Advocatenkantoor Bonte verleent advies aan verhuurders bij het opstellen van correcte huurcontracten.

Tevens wordt juridische bijstand gegeven in huurgeschillen, procedures tot recuperatie van achterstallige huurgelden, uitdrijving, bezetting zonder recht of titel edm.

milieu en natuur

Milieu- en natuurwetgeving legt exploitanten vaak hoge eisen op. Grondeigenaars worden soms geraakt door aanzienlijke beperkingen.

Wij verlenen particulieren en ondernemingen daarbij juridisch advies, gaan in overleg met (adviserende) overheden en verlenen bijstand bij (milieu)vergunningsprocedures.

vastgoedrecht

Grond en de gebouwen die zich op deze grond bevinden, kunnen aanleiding geven tot juridische betwistingen met mede-eigenaars, buren, de overheid, derden ....

Wij verlenen bijstand in geschillen omtrent eigendomsrecht, afpaling, erfdienstbaarheden, recht van uitweg, onteigening, appartementsrecht, verkoop op plan, burenhinder edm.

bouwrecht

Tussen bouwheer, aannemer en architect ontstaan vaak geschillen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (niet nagekomen afspraken) of daarna (reële/vermeende bouwschade).

Vaak gaat het om moeilijkheden waar alle partijen ten spoedigste een oplossing willen tegen een aanvaardbare prijs. Wij geven ondersteuning om tot deze oplossing te komen, al dan niet via een gerechtelijke weg.

verkeersrecht

Een ongeval zit vaak in een klein hoekje. Schade moet correct vergoed worden door wie ze veroorzaakt heeft. Als er een strafrechtelijk vervolg komt is een goede verdediging noodzakelijk.

Wij bieden juridische ondersteuning en bijstand in de afhandeling van schadegevallen, zowel bij materiële als bij lichamelijke schade. Wij zorgen voor uw burgerlijke partijstelling of uw strafrechtelijke verdediging.

verzekeringsrecht

Steeds meer risico's kunnen met verzekeringen worden afgedekt. Nochtans ontstaan er soms geschillen over het al dan niet gedekt zijn van een schadegeval en het bedrag van de schadeloosstelling.

Wij bieden u advies, ondersteuning en bijstand in geschillen met verzekeringsmaatschappijen, opdat u de dekking zou krijgen waar u recht op hebt, dan wel de schadevergoeding die u toekomt.

 

advocatenkantoor Stefaan Bonte - Otegemstraat 131 - 8550 Zwevegem
T +32 (0)56 71 66 64 - M +32 (0)477 43 67 34 - F +32 (0)56 71 66 64
stefaan.bonte@advocaat.be - Disclaimer & privacy